top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

A SurfskiFUN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2440 Százhalombatta, Kárász utca 14.; cégjegyzékszám: 13-09 224364; adószám: 32157792-2-13; továbbiakban: SurfskiFUN Kft.), mint adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

 

SurfskiFUN Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak teljeskörűen eleget téve járul hozzá a SurfskiFUN Kft. által üzemeltett elektronikus alkalmazások biztonságos használatához.

 

SurfskiFUN Kft.a látogatók és érdeklődők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

SurfskiFUN Kft. fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat megváltoztatására.

 

A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet);

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: surfskifun@gmail.com

Az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A honlapunk használatával és érdeklődése elküldésével Ön, mint felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a SurfskiFUN Kft. az Ön személyes adatait jelen adatvédelmi nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

Adatvédelmi nyilatkozat

A honlap látogatói és az érdeklődők által megadott adatokat a SurfskiFUN Kft. kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából tárolja. SurfskiFUN Kft. az érdeklődők adatait harmadik fél részére nem adja át és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére, és nem vállal kiküldést harmadik felek számára vagy nevében kivéve, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárul. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén pedig kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

1. Az adatkezelés célja: vízieszközök bérleti vagy értékesítési szolgáltatás iránt érdeklődőkkel való kapcsolatfelvétel és -tartás, potenciális későbbi együttműködés 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: az érintettnek a személyes adat törlésére vonatkozó kéréséig, de legkésőbb a vízieszközök vonatkozásában megkötött bérleti vagy adásvételi szerződés szerinti kötelezettségek teljes körű teljesítéséig.

 

2. Az adatkezelés célja: SurfskiFUN Kft. által bérbeadott vagy értékesített vízieszközök vonatkozásában létrejött bérleti vagy adásvételi szerződés keretében a szerződéses kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettségek teljesítése.

A kezelt adatok köre: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adószám, igazolvány-szám, telefonszám, e-mail cím, bankszámla adatok;

Az adatkezelés időtartama: az érintettnek a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréséig, de legkésőbb a SurfskiFUN Kft.-nek a jogszabályokból (így különösen az adózási, illetve a szavatossági és jótállási kötelezettségeit előíró jogszabályokból) eredő kötelezettségei teljesítéséig.

 

3. Az adatkezelés célja: a www.surfskifun.com honlap megfelelő működtetése és a visszatérő látogatók azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: IP cím.

Az adatkezelés időtartama: a SurfskiFUN Kft. és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig.

Minden olyan információt fogadunk, gyűjtünk és tárolunk, amelyet Ön weboldalunkon ad meg, vagy bármilyen más módon megad nekünk. Ezenkívül összegyűjtjük az Internet protokoll (IP) címét, amelyet a számítógép internethez való csatlakoztatásához használnak; belépési adatok; email cím; jelszó; számítógépes és csatlakozási információk. Szoftvereszközöket használhatunk a munkamenet-információk mérésére és gyűjtésére, beleértve az oldalak válaszidejét, bizonyos oldalak látogatásának hosszát, az oldallal való interakciós információkat és az oldalról való böngészéshez használt módszereket. Személyazonosításra alkalmas adatokat is gyűjtünk (beleértve a nevet, e-mail címet, jelszót, kommunikációt); megjegyzéseket, visszajelzéseket, termékértékeléseket, ajánlásokat.

 

Cégünk a Wix.com platformon található. A Wix.com biztosítja számunkra azt az online platformot, amely lehetővé teszi termékeink és szolgáltatásaink értékesítését Önnek. Az Ön adatai a Wix.com adattárolóján, adatbázisain és az általános Wix.com alkalmazásain keresztül tárolhatók. Adatait biztonságos szervereken, tűzfal mögött tárolják.

További információ erről: https://www.wix.com/about/privacy

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: SurfskiFUN Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2440 Százhalombatta, Kárász utca 14.

Képviselő: Lőrincz Ariel, ügyvezető

Cégjegyzékszám: 13-09-224364

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 32157792-2-13

Telefon: +36-70 813-8092

E-mail: surfskifun@gmail.com

 

Név: SurfskiFUN Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2440 Százhalombatta, Kárász utca 14.

Képviselő: dr. Hegedüs Róbert, ügyvezető

Cégjegyzékszám: 13-09-224364

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 32157792-2-13

Telefon: +36-30 616-7569

E-mail: surfskifun@gmail.com

Az adatfeldolgozó neve, címe

Tárhely-szolgáltatás:

A felhasználó személyes adatait az izraeli Wix.com Ltd. kezeli, amelyet az Európai Bizottság olyan országnak tekint, amely megfelelő szintű védelmet kínál az EU tagállam lakosainak személyes adatai számára

A személyes adatok tárolásának módja

SurfskiFUN kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye.

A Wix személyes adatokat az Egyesült Államokban, Európában, Izraelben vagy más joghatóságokban tárolhat és dolgozhat fel, akár maga, akár leányvállalatai és szolgáltatói segítségével.

A Wix adattárolási szolgáltatói szerződéses kötelezettséget vállalnak az Ön adatai védelmére és biztonságára.

A Wix többek között gondoskodik arról, hogy megfelelő szintű védelem álljon fenn, vagy hogy a vonatkozó Általános Szerződési Kikötések érvényben legyenek az EU-beli felhasználók adatainak nemzetközi továbbítására vonatkozóan.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

 

Az érintett kérelmére SurfskiFUN Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. SurfskiFUN Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő SurfskiFUN Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

SurfskiFUN Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettel szemben a SurfskiFUN Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. SurfskiFUN Kft. mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az érintett személy jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Szerzői jogvédelem

A honlapon elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. A közzétett anyagok használatának feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

 

A honlapon található anyagokat kizárólag a SurfskiFUN Kft. előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

 

A SurfskiFUN Kft. a honlapon közzétett tervek kapcsán a változtatás jogát fenntartja.

bottom of page